Privacyverklaring E-Zense

 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

E-Zense B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe e-Zense B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

E-Zense B.V. is een onderneming gericht op administratieve ondersteuning en diverse secretariële werkzaamheden. Met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten gelden de volgende wettelijke kaders:

 1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
 2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).
 3. Omschrijving persoonsgegevens

E-Zense B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van e-Zense B.V. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan e-Zense B.V. heeft verstrekt. e-Zense B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw betalingsgegevens;
 • Uw IP-adres;

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.

Uw persoonsgegevens kunnen door e-Zense B.V. worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomsten met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden en om u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van e-Zense B.V. te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

4. Marketingactiviteiten

E-Zense B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

E-Zense B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie punt 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

E-Zense B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. E-Zense B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. E-Zense B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens

E-Zense B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt e-Zense B.V. zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. E-Zense B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, wachtwoorden op computers en boekhoudprogramma’s en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en de servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met E-Zense B.V.(zie punt 13 voor de contactgegevens).

8. Verwerking persoonsgegevens met derden

E-Zense B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat e-Zense B.V. samenwerkt met externe partijen en daarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, zal e-Zense B.V. afspraken maken over de vereisten waar de uitwisseling van persoonsgegevens aan moet voldoen. Deze afspraken zullen voldoen aan de wettelijke kaders.

E-Zense B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan de volgende partijen:

 • Snelstart: het factuur- en boekhoudprogramma van e-Zense;
 • Google: verzamelt de persoonsgegevens van websitebezoekers;
 • Facebook: verzamelt de persoonsgegevens van bezoekers;
 • Mailchimp: de e-mailmarketingservice waar e-Zense B.V. gebruik van maakt.

9. Rechten van betrokkenen

E-Zense B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval e-Zense), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@e-zense.nl. E-Zense B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 1. Cookies

E-Zense B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. E-Zense B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst e-Zense B.V. cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft e-Zense B.V. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft e-Zense B.V. uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

10.1 Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van e-Zense B.V. adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door e-Zense B.V. te beïnvloeden.

10.2 Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt e-Zense B.V. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan e-Zense B.V. verstrekt. E-Zense B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

10.3 Tracking cookies 

E-Zense B.V. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van e-Zense B.V. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor e-Zense B.V. mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook:

https://www.facebook.com/help/568137493302217. Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor onlinegedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. U kunt u afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa op deze site: http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaat instellingen. Ga voor meer informatie over het privacy beleid van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

10.4 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

 1. Wijziging Privacyverklaring

E-Zense B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van e-Zense B.V. worden gepubliceerd: www.e-zense.nl.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met E-Zense. Naast het recht om een klacht in te dienen bij E-Zense, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 1. Contactgegevens E-Zense

E-Zense B.V.B.V.

Ampsen 8, 7608 MN te Almelo

KvK-nummer: 76762017

E-mail: info@e-zense.nl

Website: www.e-zense.nl