Algemene Voorwaarden e-Zense B.V.

Tot stand gekomen op 11 april 2021.

e-Zense B.V.is gevestigd aan Schuttenstraat 7, 7607JA, te Almelo.
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8169655.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.
e-Zense B.V.: e-Zense B.V. is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten, waaronder het verzorgen van internet marketing trainingen en workshops. Verder ondersteunt e-Zense B.V. bij de ontwikkeling van een website of webshop ten behoeve van de Wederpartij.
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen e-Zense B.V. en de Wederpartij, gericht op het verlenen van de Diensten.
Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en e-Zense B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij worden Bedrijven verstaan.
Bedrijf: De Wederpartij die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).
Partij:    e-Zense B.V., dan wel de Wederpartij, tezamen te noemen de “Partijen”.
Tarief: De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de uitvoering van de Diensten aan e-Zense B.V. dient te voldoen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen e-Zense B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met e-Zense B.V., waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. e-Zense B.V. en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met e-Zense B.V. zijn overeengekomen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Offertes

Alle offertes van e-Zense B.V. zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

e-Zense B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De Overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In het geval er geen sprake is van wederzijds goedvinden kan de Overeenkomst eenzijdig worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij beëindiging van de Overeenkomst is e-Zense B.V. gerechtigd om de reeds gemaakte kosten en de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt e-Zense B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

e-Zense B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan e-Zense B.V. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals reiskosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van e-Zense B.V..

Van alle bijkomende kosten zal e-Zense B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

Indien e-Zense B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is e-Zense B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien e-Zense B.V. het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op e-Zense B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 •  De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 •  e-Zense B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;
 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8. Uitvoering Diensten

e-Zense B.V. zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

e-Zense B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van e-Zense B.V., op locatie van de Wederpartij of op een door de Wederpartij gekozen locatie.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft e-Zense B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is e-Zense B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan e-Zense B.V..

Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft e-Zense B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Betaling

Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door e-Zense B.V. aangewezen bankrekening, op een door e-Zense B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

e-Zense B.V. is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

e-Zense B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van e-Zense B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens e-Zense B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11. Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft e-Zense B.V. het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Daarnaast is e-Zense B.V. bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst e-Zense B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van e-Zense B.V. kan worden gevergd.

Bij opschorting behoudt e-Zense B.V. het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is e-Zense B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Daarnaast is e-Zense B.V. bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst e-Zense B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van e-Zense B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van e-Zense B.V. kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij is komen te overlijden.

Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van e-Zense B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien e-Zense B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is e-Zense B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door e-Zense B.V. geleden schade.

Artikel 13. Overmacht

In het geval e-Zense B.V. een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan e-Zense B.V. worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop e-Zense B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor e-Zense B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. e-Zense B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat e-Zense B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

Zowel e-Zense B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt e-Zense B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien e-Zense B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is e-Zense B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 14. Schade en aansprakelijkheid

e-Zense B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van e-Zense B.V.. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

e-Zense B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat e-Zense B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor e-Zense B.V. kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien e-Zense B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

De Wederpartij dient de schade waarvoor e-Zense B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan e-Zense B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 15. Vrijwaring en verjaringstermijn

De Wederpartij vrijwaart e-Zense B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien e-Zense B.V. door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden e-Zense B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van e-Zense B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Voor alle vorderingen jegens e-Zense B.V. en de door e-Zense B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

e-Zense B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

e-Zense B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Geheimhouding

Zowel e-Zense B.V. als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

Bij de uitvoering van de Diensten verwerkt e-Zense B.V. persoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt e-Zense B.V. in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die de Wederpartij aan e-Zense B.V. verstrekt, zal e-Zense B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. e-Zense B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

e-Zense B.V. zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is e-Zense B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 19. Cookies

Bij het bezoeken van de website van e-Zense B.V., kan e-Zense B.V. informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

De informatie die e-Zense B.V. verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 20. Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat de Wederpartij zich heeft afgemeld, zal hij/zij geen nieuwsbrief meer ontvangen.

Artikel 21. Wijziging Algemene Voorwaarden

e-Zense B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

e-Zense B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij e-Zense B.V. bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij e-Zense B.V. onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen e-Zense B.V. en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement rechtbank Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 23. Vindplaats Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van e-Zense B.V. en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8169655.